Pirdop.com    Zlatica.com
Заявка

за участие в Интернет директория за фирмите, личностите, администрацията и историята на гр. Пирдоп / гр. Златица


Желая да бъда включен като:
 
а) частно лице
Име:         

ЕГН:          

Адрес:          

Презиме:          

град:          

ул.          

Фамилия:          
 
 

Телефон:          


б) фирма (организация)
Име:          
Дан.No          
Представлявана от:          
Лице за контакти:          
БУЛСТАТ:          
Длъжност:          
Факс:          
Телефон:          
Да ползвам една от следните услуги:

- Страница каталог на фирми и учреждения:

вкючване в каталога на фирмите/учрежденията на гр.Пирдоп/гр.Златица със съдържание на страницата – данни за фирмата/учреждението, графично лого, връзки към Интернет страница/електронен адрес, предмет на дейност, оферта или промоция 1 печатна страница.
 
Цена: 20 лева годишно
- Реклама на първа страница :
 
VIP (постоянен показ) 200 лева годишно;     Top (динамичен показ) 50 лева годишно.


- Е-mail:
 
откриване на електронна поща – вашето_име@pirdop.com / вашето_име@zlatica.com с обем 1,3,6 мегабайта със съответни цени:
Личен Фирма
1 Мb
3 лв.
1 Мb
5 лв.
3 Мb
5 лв.
3 Мb
12 лв.
6 Мb
8 лв.
6 Мb
15 лв.
  годишно   годишно
Дата:          
Подпис:          

 Подръжка, дизайн и администриране:

Борислав Кирилов ЕООД
2070, гр.Пирдоп, ул.Ал.Батенберг 40
тел.: 07181 8870; 8871; GSM 087 336 370
www.BKLtd.com; e-mail: pirdop@pirdop.com zlatica@zlatica.com